BuxNami Forum

NaSZstore <Notes>

Started by NaSZstore 2019-02-03 at 17:37
0 replies to this topic
NaSZstore
Unlimited BuxNami
Posts: 1
Szanowni Panie i Panowie

Nie jest ważne kim jesteśmy. Ważne jest to co robimy.

Każdy z nas jest tutaj by zarabiać pieniądze i każdy z nas może w tym serwisie zarobić wiele USD.

Jedyne co należy robić to:
1. Codziennie klikać na reklamy, zwłaszcza te, oznaczone jako STANDARD, to tylko kilka minut dzienne.

2. Publikować swoje potwierdzenia z transferów na Państwa konto pieniędzy wysyłanych przez Pana Admina.

2.1. Net Business Rating
2.2. eMoney Space
2.3. PTC Monitor


Od dłuższego czasu prowadzę rozmowy z Panem Adminem. Jak do tej pory Pan Admin wydaje się kompetentną, inteligentną i zdolną osobą. Serwis będzie wprowadzał usługi, których nie oferuje, żaden inny. Pozwoli to abyście Państwo zarabiali jeszcze więcej pieniędzy.

Nie musicie mieć Państwo zaufania ani do mnie ani do Pana Admina. Jednakże cyfry, jakie będę publikować od 1 MAR 2019, w niedziele, powinny dla Państwa być wiarygodne.

Wszelkie potwierdzenia zostaną cyfrowo zabezpieczone aby uniknąć możliwości fałszerstwa.

Osobiście chcę by ten serwis był wyceniany jak inne projekty;
Dla przykładu:

3. Ant Financial
4. Wish

Wszystko zależy od intencji Pana Admina.

Niestety nie mogę osobiście gwarantować za to co zrobi Pan Admin.

Wszyscy razem możemy uczynić ten serwis najlepszym jaki istnieje. Wszystko zależy od nas wszystkich. Jeśli wymagamy od Pana Admina fair play to również sami bądźmy dla siebie innych członków tego serwisu fair play. Naprawdę można bez oszukiwania zarabiać tu pieniądze więc jako jeden z Państwa proszę - fair play.

Żaden serwis nie stosuje stałego AVG dla RRs. To pierwszy, jaki się pojawił. Zostało to przedyskutowane również przeze mnie abyście Państwo mieli stabilność waszych przepływów finansowych. Nikt z Państwa nie porusza tematu AVG dla RRs bo każdy wie ile będą oni klikać. Wiele serwisów na tym oszukuje.

Ten serwis może być najlepszym jaki do tej pory powstał. Wszystko zależy od Państwa lecz wiem, że jeśli razem będziemy go tworzyć i pomagać to każdy z nas zarobi dobre pieniądze.

Wiem, że każdemu z Państwa na tym zależy więc każdy z nas niechaj klika, poleca innym, promuje i rozwija ten serwis jak własną firmę.

Razem możemy to uczynić.

Pozdrawiam Państwa


*************

Dear Ladies and Gentlemen

It does not matter who we are. What we do is important.

Each of us is here to earn money and each of us can earn a lot of USD on this site.

The only thing you should do is:
1. Every day, click on ads, especially those marked as STANDARD, are only a few minutes a day.

2. Publish your confirmations with transfers to your account of money sent by Mr. Admin.

2.1. Net Business Rating
2.2. eMoney Space
2.3. PTC Monitor

I have been in talks with Mr. Admin for a long time. So far, Mr. Admin seems a competent, smart and capable person. The website will introduce services that it does not offer, no other. This will allow you to earn even more money.

You do not have to trust me either to me or to Mr. Admin. However, the numbers that I will publish from 1 MAR 2019 on Sunday should be reliable for you.

All confirmations will be digitally secured to avoid the possibility of falsification.

Personally, I want this website to be valued as other projects;
For example:

3. Ant Financial
4. Wish

It all depends on the intentions of Mr. Admin.

Unfortunately, I can not personally guarantee for what Mr. Admin will do.

Together, we can make this website the best that exists. It all depends on us all. If we require from Mr. Admin fair play, let's also be for ourselves other members of this fair play website. You can really earn money here without cheating, so as one of you please - fair play.

No site uses fix AVG for RRs. This is the first one that has appeared. This has also been discussed by you so that you have the stability of your financial flows. None of you talk about the topic of AVG for RRs because everyone knows how much they will click. Many websites cheat on it.

This service may be the best one ever created. It all depends on you, but I know that if we create and help together, each of us will earn good money.

I know that each of you cares about it so each of us, let them click, recommend to others, promote and develop this service as your own company.

Together, we can do it.

Kindly Regards

*************
« Last Edit: 2019-02-03 at 22:40 by NaSZstore »
It is said some lives are linked across time.

Destiny